Záruka, servis

Záruční doba na vady dodaného zboží začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruční doba na zboží činí 24 měsíců. Záruční doba na potraviny s datem minimální trvanlivostí 12 měsíců od data výroby činí 12 měsíců.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky ( počet balíku, neporušenost pásky či naopak přelepení páskou dopravce, poškození krabice apod.).

Stane-li se Vám, že zásilka přijde viditelně potlučená, zdeformovaná, natržená, nebo přelepená páskou dopravce, kupující by mel požádat přítomného řidiče přepravní společnosti o zaznamenání těchto skutečností do protokolu při přebírání. Jedná se o tzv. převzetí s výhradou. Kupující přepravci sdělí své výhrady k zásilce a požádá o jejich sepsání do předávacího protokolu. Poznámka o jakkoliv poškozeném obalu je velmi důležitá! Pokud po rozbalení zásilky s uvedenou výhradou (např: k poškozenému/promáčklému obalu) kupující zjistí škodu na zboží, bude uvedení výhrady pro uznání reklamace důležité. V případe, že balík kupující převezme bez výhrad a následně zjistí poškozené zboží a obal zásilky, nebude na takovouto reklamaci brán zřetel.

Při zjištění škody na zásilce musí kupující tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu všeobecně platným komunikačním prostředkem, případně osobně. Pokud se pro posouzení škod na zásilce vyžaduje obrazový záznam či jiná dokumentace, využije se libovolného písemného styku, s tím že rychlejší a preferováný je ten elektronický - obchod@czechvirus.cz. Odeslání dokumentace a obrazového záznamu musí proběhnout bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnu od převzetí zboží. Příloha emailu musí obsahovat důkladné zdokumentování zásilky fotografiemi (obal včetně přepravního štítku, vystýlka, vlastní poškozené zboží), zápis o stavu zásilky spolu s kopií dokladu o zaplacení. My se s Vámi následně spojíme a zahájíme řízení náhrady škody.

Postup při doručení jiného zboží, než bylo objednáno:

Má-li kupující dle výrazně rozdílné váhy doručeného balíku oproti objednanému zboží podezření, že by se mohlo jednat o omyl/záměnu balíku atp., zásilku nepřebírá a požádá řidiče o její uložení na depu. Kupující poté neprodleně zkontaktujte prodávajícího na mailové adrese obchod@chechvirus.cz a požádá o prověření situace.

V případe, že balík kupující převezme a po jeho otevření zjistí, že mu byla doručena jiná objednávka/jiné zboží, výrobky NEOTEVÍRÁ ani jejich obaly jinak NEPORUŠUJE. Vše důkladně zdokumentuje fotografiemi (krabici včetně přepravního štítku, fakturu, obsah balíku - tedy vlastní zboží). Poté se neprodleně obrátí na e-mailovou adresu obchod@czechvirus.cz a v příloze zašle také všechny fotografie a podklady. Prodávající kupujícího následně zkontaktuje za účelem vyřešení záměny. V podobných případech se obecně řidiči vrátí pro mylně doručené zásilky a následně zařídí jejich správné doručení. Proto je opravdu důležité jednotlivé výrobky neotevírat. V opačném případe budou kupujícímu otevřené výrobky také naúčtovány.

Stane-li se, že v zásilce chybí některá část objednaného a uhrazeného zboží, kupující je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit. Prodávající vše zpětně dohledá a zkontroluje a v případě oprávněné reklamace navrhne způsob náhrady.

 

1.12.2013